credit24

SIA IPF Digital Latvia akcijas “Pieslēdz Creditea un laimē 500€”noteikumi.

 1. SIA IPF Digital Latvia "Pieslēdz Creditea un laimē 500€" akcijas (turpmāk – Akcija) organizētājs ir SIA IPF Digital Latvia, reģistrācijas Nr. 50003913651, Ūnijas iela 8 k-6, LV-1084, Rīga (turpmāk arī – Organizētājs).
 2. Akcijas norises laiks: 24.03.2022. līdz 22.04.2022.
 3. Akcijas norises teritorija: Latvijas Republika.
 4. Akcijā var piedalīties 18 gadu vecumu sasniegusi, Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojoša fiziska persona. Lai piedalītos akcijā, līdz 22.04.2022 Tev jālejupileādē Creditea aplikācija
 5. Lai piedalītos Akcijā, nav jāslēdz jauns kredītlīnijas līgums un nav jāpieslēdz Creditea piedāvātie maksājumu pakalpojumi. Akcijā var piedalīties tikai vienu reizi.
 6. Akcija balvu fonds:
  1. (viena) naudas balva 500 EUR (pieci simti, 00 centi) apmērā
 7. Balvas ieguvējs tiks izlozēts 25.04.2022 ar programmatūras palīdzību, pēc nejaušības principa, starp visiem Akcijas dalībniekiem, kuri atbilst Noteikumu 4. punktā minētajām prasībām.
 8. Ar Akcijas balvas ieguvējiem mēs sazināsimies personīgi, uz e-pasta adresi, kura būs norādīta akcijas pieteikumā.
 9. Piedaloties Akcijā, Akcijas dalībnieki piekrīt, ka informācija par uzvarētāju var tikt publicēta https://www.credit24.lv/bloghttps://www.creditea.lv/blog vai Credit24 Facebook profilā, vai izmantota citās Credit24 reklāmas aktivitātēs.
 10. Organizētājs ieskaitīs balvu uzvarētāja bankas kontā, pēc parakstīta nodošanas – pieņemšanas akta, kuru klientam būs jāatsūta uz e-pasta adresi: info@credit24.lv. Pieņemšanas – nodošanas aktā uzvarētājs norāda savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un bankas norēķinu kontu. Naudas balva uz uzvarētāja bankas norēķinu kontu tiks pārskaitīta 10 darba dienu laikā no parakstīta apliecinājuma saņemšanas. Gadījumā, ja uzvarētājs līdz 20.05.2022. neatsūta Organizētājam parakstītu apliecinājumu vai atsūta to ar nepilnīgu informāciju un nekavējoties pēc Organizētāja lūguma tos nenovērš, balva paliek Organizētāja īpašumā. Par parakstītu uzskatāms dokuments, kas ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kā arī pašrocīgi parakstīts un ieskanēts dokuments.
 11. SIA IPF Digital Latvia ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma veikt izmaiņas akcijas noteikumos, publicējot jaunu noteikumu redakciju, kā arī uz laiku vai pavisam apturēt vai pārtraukt šo akciju, paziņojot par to savā mājas lapā. Gadījumā, ja SIA IPF Digital Latvia konstatē krāpšanas gadījumu vai arī tai radušās aizdomas par iespējamu krāpšanu SIA IPF Digital Latvia ir tiesīga pārtraukt Akciju bez jebkādiem ierobežojumiem
 12. Akcijas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un jebkuri strīdi tiks izskatīti Latvijas Republikas tiesā
 13. Akcijas dalībnieku personas dati tiks apstrādāti tikai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu aizsardzības regulējumu, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.95/46/EK un tie netiks izpausti trešajām pusēm bez dalībnieka iepriekšējas atļaujas
 14. SIA IPF Digital Latvia privātuma politika ir pieejama https://www.credit24.lv/pazinojums-par-privatumu
 15. Akcijā nedrīkst piedalīties SIA IPF Digital Latvia darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par uzvarētāju kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties Akcijā, tiek izlozēts cits uzvarētājs.
 16. Ar Akcijas norisi un rezultātu paziņošanu saistītie SIA IPF Digital Latvia lēmumi ir galīgi.
 17. SIA IPF Digital Latvia neatbild par iespējamajiem izdevumiem, kas dalībniekiem varētu rasties saistībā ar dalību akcijā vai laimestu saņemšanu; sekām, kas radušās kļūdainas informācijas, tostarp personas datu, sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka apzināti vai neapzināti pieļautām neprecizitātēm; trešo personu rīcību, nolaidību vai kļūdām, kuru dēļ tiek kavēta balvu saņemšana vai akcijas norise
 18. SIA IPF Digital Latvia saglabā tiesības anulēt balvu izlozes rezultātus, ja atklājas, ka Akcijas dalībnieki nav ievērojuši šajos noteikumos ietvertās prasības
 19. Piedaloties Akcijā, dalībnieks piekrīt šiem Akcijas noteikumiem.
 20. Akcijas dalībnieks piekrīt, ka norādot, ka piekrīt savas informācijas izmantošanai saziņai mārketinga un / vai pārdošanas nolūkiem, viņa saglabātie uzstādījumi Organizētāja datubāzēs var tikt mainīti.
 21. Gadījumā, ja radušies jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties, sūtot ziņu uz e- pastu: info@credit24.lv

Piedaloties akcijā, dalībnieks piekrīt, ka SIA IPF Digital Latvia var apstrādāt Akcijas dalībnieka e-pasta adresi un tālruņa numuru. E-pasts un tālruņa numurs tiks izmantots kā rīks dalībnieka reģistrācijai, kā saziņas veids, lai nodrošinātu uzvarētāja paziņošanu un balvas saņemšanu. Akcijas dalībniekam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Plašākai informācijai par personas datu apstrādi lūdzam iepazīties SIA IPF Digital Latvia Privātuma paziņojumu: credit24.lv/pazinojums-par-privatumu

Рабочие дни
с 9:00 до 18:00
По субботам
выходной
Воскресенье и праздничные дни
выходной
Рассмотрение заявок:
с 8:00 до 20:00
Телефон
Эл. почта
Полезная информация
SIA IPF Digital Latvia зарегистрировано в Регистре предприятий Латвийской Республики 10.04.2007 под единым регистрационным номером 50003913651. Номер плательщика НДС: LV50003913651. Специальное разрешение (лицензия) № NK-2016-042 на предоставление услуг кредитования потребителей в Латвийской Республике выдано на основании решения № NK-2016-51 Центра защиты прав потребителей от 20 октября 2016 года.
Годовая процентная ставка по кредитной линии Credit24: от 19,86%. Это минимальная годовая процентная ставка, мы рассчитываем её в индивидуальном порядке после получения заявки и оценки информации, предоставленной клиентом. Расчёт ГПС основывается на всех процентных ставках, связанных с продуктом, и включает в себя комиссию за обслуживание счёта и выплату денежных средств. Минимальная ставка ГПС Credit24 составляет 19,86%, максимальная ставка ГПС — 51,98%. Credit24 предлагает займы на сумму от 50 до 7000 € со сроком погашения 60 месяцев.
*При снятии суммы 500 EUR с кредитной линии со сроком погашения 60 месяцев и с 60 платежами с наименьшей возможной ставкой по займу в год 18,00%, годовая процентная ставка 19,86%, общая выплачиваемая сумма 761,80 EUR.

Кредитная линия Credit24 — это доступная тебе определённая сумма денег, которой ты можешь пользоваться, когда нужно. Какую сумму и как часто снимать — решаешь ты! При полном погашении суммы, снятой с кредитной линии, кредитная линия остаётся открытой и доступной для твоих нужд в любой момент. Это значит, что тебе не понадобится заполнять новую заявку на новый договор. Повторно снять деньги будет удобно через свой профиль клиента.
Занимай обдуманно, оценив необходимость займа и свои возможности его вернуть!
Размещённые на сайте калькуляторы цен на услуги носят информативный характер.