credit24
Kredītlīnijas līguma vispārīgie noteikumi

Piemērojami 2021. gada 12. augustā vai vēlāk noslēgtajiem Kredītlīnijas līgumiem.
Sākot ar 2021. gada 18. septembri piemērojami Kredītlīnijas līgumiem, kas noslēgti pirms 2021. gada 12. augusta

KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Jūs                    fiziska persona, kas pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikā, kuras deklarētā adrese ir Latvijas Republikā un kurai ir atvērts bankas konts Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, kas ar Mums ir noslēgusi Kredītlīnijas līgumu.

Mēs                   SIA “IPF Digital Latvia”, sabiedrība, kas ir reģistrēta saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, reģistrācijas numurs: 50003913651, juridiskā adrese: Ūnijas iela 8 k-6, Rīga, LV-1084, Latvija.

1. DEFINĪCIJAS

Kredītlīnijas līgumu vispārīgajos noteikumos (turpmāk – Vispārīgie noteikumi) lietoto terminu nozīmes ir šādas:

Aizņēmuma likme nozīmē Individuālajos noteikumos noteikto likmi, kas tiek izmantota Procentu aprēķiniem.

Anuitātes metode nozīmē maksājumu grafika izstrādes metodi, saskaņā ar kuru kopējais pamatsummas un uzkrāto Procentu ikmēneša maksājums saglabājas nemainīgs visā atmaksas periodā, izņemot pēdējo maksājumu, kas atšķiras veikto noapaļošanas darbību rezultātā.

Cenrādis nozīmē Mūsu cenrādi tā spēkā esošajā redakcijā, ar grozījumiem, ko Mēs varam periodiski un vienpersoniski izdarīt, kas ir pieejams Interneta vietnē un ir piemērojams gadījumā, ja Jūs neizmantojat Creditea lietotni.

Creditea lietotne nozīmē mobilo lietotni, kas nodrošina Jums iespēju pieteikties Mūsu piedāvātajiem kreditēšanas pakalpojumiem, Maksājumu pakalpojumu sniedzēja piedāvātajiem maksājumu pakalpojumiem un, ja piemērojams, elektroniskās naudas pakalpojumiem un noteiktiem citiem Creditea lietotnē periodiski piedāvātajiem pievienotās vērtības pakalpojumiem. Mēs varam atļaut Jums lietot Creditea lietotni tikai gadījumā, ja Jums ir aktīvs Maksājumu pakalpojumu sniedzēja atvērts Maksājuma konts.

Debetkarte nozīmē virtuālo vai plastikāta karti vai abas, ko ir izsniedzis Maksājumu pakalpojumu sniedzējs un kas ir piesaistīts Jūsu Maksājumu kontam.

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa nozīmē veidlapu, kas ir izstrādāta atbilstoši Ministru Kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumu Nr.691 “Noteikumi par patērētāju kreditēšanu” Pielikumam Nr.2.

Gada procentu likme (GPL) ir procentu likme, kas tiek iegūta, izsakot kredīta izmaksas kā Kredītlimita gada procentu likmi, pieņemot, ka Kredītlimits tiek izņemts pilnībā ar pirmo izmaksas pieprasījumu un tiks atmaksāts vienādos maksājumos 12 mēnešu laikā, ar nosacījumu, ka Aizņēmuma likme un Kredītlīnijas līgumā paredzētās izmaksas paliek nemainīgas. Gada procentu likmes aprēķinā tiek ietverti Procenti un Komisijas maksa par Kredītlimita izmantošanu.

Individuālie noteikumi nozīmē dokumentu, kas ietver informāciju par Jums piešķirto Kredītlimitu, t.i. piešķirtās Kredītlīnijas sakarā veicamajiem maksājumiem, Aizņēmuma likmi un Maksimālo atmaksas periodu.

Interneta vietne nozīmē www.credit24.lv, www.creditea.lv vai jebkura cita interneta vietne, kuru Mēs izmantojam pakalpojumu sniegšanai Latvijā.

Komisijas maksa nozīmē komisijas maksu par Kredītlimita izmantošanu (izmaksāšanu), ja piemērojams.

Kredīta konts nozīmē Mūsu datubāzē reģistrētu ar Jums saistītu kontu, kas ietver informāciju par Jūsu Kredītlimitu.

Kredītlimits nozīmē Jums piešķirtās kredītlīnijas maksimālo summu.

Kredītlīnijas līgums nozīmē šo kredītlīnijas līgumu, kas sastāv no Individuālajiem noteikumiem, Vispārīgajiem noteikumiem, Jūsu pieteikuma un Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapas.

Kredīts nozīmē Jūsu saņemto un neatmaksāto līdzekļu kopsummu.

Maksājumu konts nozīmē Maksājumu pakalpojumu sniedzēja sistēmā atvērtu maksājumu kontu, kuru atvēris Maksājumu pakalpojumu sniedzējs un kuram ir iespējams piekļūt, izmantojot Creditea lietotni.

Maksājumu pakalpojumu līgums nozīmē noteikumus un nosacījumus, kas piemērojami pakalpojumiem, kurus Jums sniedz Maksājumu pakalpojumu sniedzējs, izmantojot Creditea lietotni.

Maksājumu pakalpojumu sniedzējs nozīmē personu, kas, izmantojot Creditea lietotni, sniedz Jums maksājumu pakalpojumus un, ja piemērojams, elektroniskās naudas pakalpojumus.

Maksimālais atmaksas periods nozīmē Individuālajos noteikumos noteikto periodu, kurā Jums ir jāveic Kredīta atmaksa.

Minimālais ikmēneša maksājums nozīmē minimālo ikmēneša maksājumu, ko Jūs maksājat Mums katru mēnesi, kamēr Kredīts nav atmaksāts. Minimālais ikmēneša maksājums nekad nav mazāks par 10 EUR (desmit eiro), izņemot pēdējo maksājumu, un tiek aprēķināts kā fiksēta ikmēneša summa, kas ir balstīta uz:
(a) Kredīta pamatsummas un uzkrāto Procentu kopsummas, kas, piemērojot Anuitātes metodi, ir izdalīta ar Maksimālajā atmaksas periodā ietverto mēnešu skaitu; un
(b) Komisijas maksas un citiem Kredītlīnijas līgumā noteiktajiem maksājumiem, kas aprēķināti par iepriekšējo mēnesi.
Minimālais ikmēneša maksājums tiek pārrēķināts ik reizi, kad tiek veikta izmaksa no Kredītlimita, Kredītlimits tiek palielināts, tiek mainīts atmaksas datums vai arī Jūs izmantojat kredīta brīvdienas. Gadījumā, ja no Jums saņemtais maksājums pārsniedz Minimālo ikmēneša maksājumu vai Minimālais ikmēneša maksājums ir noteiks minimālā 10 EUR apmērā, kas tādējādi pārsniedz summu, kas aprēķināta atbilstoši (a) un (b) punktiem augstāk, Mēs neveiksim Minimālā ikmēneša maksājuma pārrēķinu, bet izmantosim pārmaksu pamatsummas dzēšanai, kā rezultātā samazināsies Kredīta atmaksas periods un Mums maksājamo Procentu apmērs. Aktuālais Minimālais ikmēneša maksājums vienmēr ir pieejams Creditea lietotnē un Pašapkalpošanās sistēmā.

Nokavējuma procenti nozīmē procentus par katru Kredīta pamatsummas daļas atmaksas kavējumu, kas ir noteikta Aizņēmuma likmes apmērā plus 0,05% dienā.

Pašapkalpošanās sistēma nozīmē Mūsu nodrošinātu pakalpojumu, kas ļauj Jums pārvaldīt savu Kredīta kontu, veikt izmaksas Kredītlimita ietvaros, saņemt informatīvos ziņojumus un paziņojumus saistībā ar izmaiņām Kredītlīnijas līgumā. Pašapkalpošanās sistēma ir pieejama Interneta vietnē tikai gadījumā, ja Jūs neizmantojat Creditea lietotni.

Procenti nozīmē procentu maksājumu par Kredīta izmantošanu, kas ir aprēķināts, pamatojoties uz Aizņēmuma likmi.

Sankcijas nozīmē ierobežojumi, kas Latvijas Republikā ir saistoši vai piemērojami atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam.

Trešā persona nozīmē ikvienu fizisko vai juridisko personu, kas nav Kredītlīnijas līguma puse.

Vienotais cenrādis nozīmē Mūsu un Maksājumu pakalpojumu sniedzēja vienoto cenrādi tā aktuālajā redakcijā, kas var tikt periodiski grozīts un ir pieejams Interneta vietnē un ietver informāciju par pakalpojumu, kas tiek sniegti ar Creditea mobilās aplikācijas starpniecību, izmaksām, un ir piemērojams gadījumā, ja Jūs izmantojat Creditea lietotni.

2. PIETEIKŠANĀS KREDĪTLIMITAM

2.1. Jūs varat pieteikties Kredītlimitam tiešsaistē Interneta vietnē, izmantojot Creditea lietotni vai pie Mūsu sadarbības partneriem (ja tādi ir nozīmēti). Mūsu sadarbības partneru (ja tādi ir nozīmēti) saraksts ir pieejams Interneta vietnē. Piesakoties Kredītlimitam, Jūs piekrītat, ka Mēs varam izmantot Jūsu personas datus Mūsu privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.2. Mēs izvērtēsim Jūsu maksātspēju, balstoties uz Jūsu pieteikumā norādīto un publiskos reģistros pieejamo informāciju, tostarp informāciju, kas ir iegūta no viena vai vairākiem kredītbirojiem. Mums ir tiesības pieprasīt no Jums dokumentus, kas pamato informāciju, kuru Jūs Mums esat iesnieguši. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Mums iesniegtie dokumenti netiks Jums atgriezti. Mēs neuzņemamies atbildību par nozaudētu korespondenci, komunikācijas kļūmēm vai izmaksām, kas ir saistītas ar dokumentu iesniegšanu.

2.3. Mēs pieņemsim lēmumu par Jūsu pieteikumu tikai pēc visas informācijas un pieprasīto dokumentu saņemšanas. Mēs esam tiesīgi nepiešķirt Kredītlimitu, neinformējot Jūs par šāda atteikuma iemeslu. Mēs apņemamies informēt Jūs gadījumā, ja pieteikums tiek noraidīts, pamatojoties uz informāciju, kas tika saņemta no publiskiem reģistriem.

3. KAS IR CREDITEA?

3.1. Creditea ir mobilā lietotne, kas dod Jums iespēju izmantot gan Mūsu sniegtos kreditēšanas pakalpojumus, Maksājumu pakalpojumu sniedzēja sniegtos elektroniskās naudas un maksājumu pakalpojumus un citus mobilajā lietotnē periodiski piedāvātos pievienotās vērtības pakalpojumus. Mēs varam atļaut Jums izmantot Creditea lietotni tikai, ja Jums ir Maksājumu pakalpojumu sniedzēja atvērts aktīvs Maksājumu konts. Gadījumā, ja Jūs neizmantojat Creditea lietotni, jebkādi Vispārīgajos noteikumos noteiktie Creditea speciālie noteikumi nav Jums piemērojami.

3.2. Kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu Creditea lietotnē nodrošinām Mēs, savukārt Maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz Maksājumu pakalpojumus atbilstoši Maksājumu pakalpojumu sniedzēja noteikumiem. Par elektroniskās naudas un maksājumu pakalpojumiem, kas tiek sniegti, izmantojot Creditea lietotni, ir atbildīgs Maksājumu pakalpojumu sniedzējs.

3.3. Visus Creditea lietotnē pieejamos papildu un pievienotās vērtības pakalpojumus sniedzam Mēs vai Mūsu partneri. Šādu pakalpojumu kvalitātes vai pieejamības nodrošināšana var paredzēt nepieciešamību slēgt atsevišķu vienošanos starp Mums /Mūsu partneri un Jums. Šādu papildu vai pievienotās vērtības pakalpojumu izmaksas un vai Cenrādī vai Vienotajā cenrādī (ja piemērojams) noteikto pakalpojuma maksu Mēs varam norakstīt no Kredītlimita, vai pēc Jūsu pieprasījuma – no Maksājumu pakalpojumu sniedzēja atvērtā Maksājumu konta, ja šāda samaksas kārtība ir paredzēta šādu papildu vai pievienotās vērtības pakalpojumu izmantošanas noteikumos.

3.4. Mēs neesam maksājumu pakalpojumu sniedzējs un nenodrošinām starpniecību maksājumu pakalpojumu sniegšanā. Mums nav tiesību sniegt elektroniskās naudas un maksājumu pakalpojumus, un Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par elektroniskās naudas un maksājumu pakalpojumiem, kas tiek sniegti, izmantojot Creditea lietotni. Mēs esam atbildīgi tikai par kreditēšanas pakalpojumiem, kas tiek sniegti, izmantojot Creditea lietotni.

3.5. Pakalpojumu sniegšanas ietvaros, izmantojot Creditea lietotni, Mēs un Maksājumu pakalpojumu sniedzējs varam dalīties ar noteiktām kompetencēm (piemēram, klientu atbalstu). Neskatoties uz šādu kompetenču apmaiņu, Mēs uzņemamies atbildību tikai par kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu, savukārt Maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par Maksājumu pakalpojumu sniegšanu.

4. LĪGUMA NOSLĒGŠANA

4.1. Starp Jums un Mums tiek noslēgts Kredītlīnijas līgums brīdī, kad Mēs pieņemam pozitīvu lēmumu par Kredītlimitu. Mēs apņemamies informēt Jūs par apstiprinoša lēmuma pieņemšanu Kredītlimita piešķiršanai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka balstoties uz Jūsu maksātspējas novērtējumu, Mēs varam piedāvāt zemāku Kredītlimitu nekā Jūs sākotnēji pieteicāties.

4.2. Noslēdzot Kredītlīnijas līgumu, Individuālie noteikumi, Vispārējie noteikumi un Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa Jums tiks nosūtīta elektroniski vai arī pa pastu papīra formā, ja Jūs Mums neesat norādījis savu e-pasta adresi vai arī esat pieprasījis tos nosūtīt Jums pa pastu.

4.3. Pirms Kredītlīnijas līguma noslēgšanas Mēs Jums nodrošināsim piekļuvi Vispārīgajiem noteikumiem un Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapai PDF formātā. Lūdzu rūpīgi iepazīstieties ar šiem noteikumiem un nepieciešamības gadījumā vērsieties pie Mums pēc papildu informācijas un skaidrojumiem.

4.4. Attiecīga lūguma gadījumā Kredītlīnijas līguma spēkā esamības laikā Mēs nosūtīsim Kredītlīnijas līguma dokumentāciju uz Jūsu e-pastu.

5. JŪSU APLIECINĀJUMI

5.1. Iesniedzot pieteikumu, Jūs apliecināt, ka:

5.1.1. Kredītlīnijas līguma noslēgšana ir Jūsu brīvas gribas izpausme, un tas nav noslēgts Trešo personu ietekmes rezultātā vai kādu citu ārkārtas faktoru, vai ārkārtas vajadzību ietekmes rezultātā;

5.1.2. Mums iesniegtā informācija ir patiesa un tiesiska un var tikt dokumentāri pārbaudīta;

5.1.3. Jūsu finanšu stāvoklis ļauj noslēgt Kredītlīnijas līgumu un uzņemties tajā noteiktās saistības;

5.1.4. Jūs esat rūpīgi iepazinies ar Kredītlīnijas līguma Vispārīgiem noteikumiem, Individuālajiem noteikumiem un Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu, un apliecināt savas tiesības saņemt no Mums papildu informāciju Kredītlīnijas līguma sakarā, kā arī saistībā ar Jūsu līgumiskajām tiesībām un pienākumiem;

5.1.5. pieteikuma iesniegšanas brīdī Jūs neatrodaties alkoholisko, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

6. KREDĪTLIMITA PIEŠĶIRŠANA

6.1. Pēc Kredītlīnijas līguma noslēgšanas Jums tiek piešķirts Kredītlimits Individuālajos noteikumos noteiktajā apmērā. Mēs varam vienoties par Kredītlimita apmēra palielināšanu vai samazināšanu.

6.2. Mēs paturam tiesības neslēgt ar Jums Kredītlīnijas līgumu un nepiešķirt Jums Kredītlimitu, neskaidrojot šāda atteikuma iemeslus.

7. IZMAKSU VEIKŠANA, IZMANTOJOT CREDITEA LIETOTNI

7.1. Ja Jums ir piešķirts Kredītlimits, Jūs varat izmantot Creditea lietotni:

7.1.1. lai veiktu izmaksu no Jums piešķirtā Kredītlimita uz Jūsu Maksājumu kontu;

7.1.2. lai veiktu maksājumu, izmantojot Jums piešķirto Kredītlimitu.

7.2. Gadījumā, ja Jūs izmantojat Maksājumu pakalpojumu sniedzēja izsniegtu Debetkarti atbilstoši, un veicot maksājumu ar Debetkarti Jūsu Maksājumu kontā nepietiek līdzekļu maksājuma veikšanai, bet Jūsu Kredītlimits ir pietiekams šāda maksājuma veikšanai, Jūs piekrītat, ka šāds maksājums tiek automātiski veikts:

7.2.1. izmantojot Maksājumu kontā pieejamos līdzekļus (Maksājumu kontā pieejamo līdzekļu apmērā);

7.2.2. izmantojot pieejamo Kredītlimitu (apmērā, kādā Maksājumu kontā pieejamie līdzekļi nav pietiekami maksājuma veikšanai).

7.3. Gadījumā, ja maksājums tiek veikts, izmantojot Kredītlimitu, nepieciešamie līdzekļi tiks sākotnēji ieskaitīti Jūsu Maksājumu kontā un tikai pēc tam pārskaitīti maksājuma saņēmējam. Ja maksājums tiek veikts izmantojot Debetkarti, Jūs piekrītat izmaksai no Jūsu Kredītlimita 7.1. un 7.2. punktos noteiktajam un šādu Kredītlimita līdzekļu ieskaitīšanai Jūsu Maksājumu kontā. Gadījumā, ja maksājums tiek veikts izmantojot piešķirto Kredītlimitu, Jūs piekrītat, ka šāds maksājuma pieprasījums ir uzskatāms arī par Kredītlimita izmaksas pieprasījumu. Mēs esam atbildīgi par Kredītlimita līdzekļu ieskaitīšanu Jūsu Maksājumu kontā, savukārt Maksājumu pakalpojumu sniedzējs uzņemas atbildību par maksājuma uzdevuma izpildi - nepieciešamo līdzekļu pārskaitīšanu no Jūsu Maksājumu konta attiecīgajam maksājuma saņēmējam.

7.4. Ik reizi, kad tiek izmantots Jūsu Kredītlimits, Mēs informēsim Jūs par darījumu, pēc Mūsu izvēles, Creditea lietotnē mobilā (“uzpeldošā”) paziņojuma veidā vai ar SMS.

7.5. Jūs pilnvarojat Mūs veikt automātiskos pārskaitījumus no Jūsu Kredītlimita Jūsu Maksājumu kontā gadījumā, ja Jūsu Maksājumu kontā nepietiek līdzekļu regulāro maksājumu vai vienreizējās pakalpojumu maksas samaksai atbilstoši Cenrādim vai, lai segtu Maksājumu kontā rezervētās summas. Jūs piekrītat, ka šādi automātiskie pārskaitījumi ir iespējami pat, ja Kredītlimita lietošana ir bloķēta, bet Kredītlimita līdzekļi ir pietiekami.

8. IZMAKSU VEIKŠANA, IZMANTOJOT PAŠAPKALPOŠANĀS SISTĒMU, JA JUMS NAV PIEKĻUVES CREDITEA LIETOTNEI

8.1. Šīs sadaļas noteikumi ir piemērojami tikai gadījumā, ja Jums nav piekļuve Creditea lietotnei.

8.2. Jūs varat izmantot Kredītlimitu, iesniedzot izmaksas pieprasījumu Pašapkalpošanās sistēmā vai izmantojot kādu citu Mums pieņemamu formātu, atbilstoši Mūsu noteiktajai kārtībai. Jums ir jāizpilda visi izmaksas veikšanai noteiktie priekšnoteikumi. Mēs paturam tiesības vienpusēji noteikt minimālo izmaksas apmēru un izmaksas priekšnoteikumus.

8.3. Jūsu Kredītlimits tiks nekavējoties samazināts par pieprasīto izmaksas summu, un Jūsu saistības (Kredīts) tiks attiecīgi palielināts par izmaksāto summu. Jūs varat saņemt naudas līdzekļus piešķirtā Kredītlimita apmērā. Jūsu izmaksas pieprasījums tiks noraidīts, ja pieprasītā izmaksas summa kopā ar jau izsniegtajām Kredīta summām, pārsniedz piešķirto Kredītlimitu.

9. TIESĪBAS LIEGT KREDĪTLIMITA IZMANTOŠANU

9.1. Mums ir tiesības liegt Jums Kredītlimita izmantošanu un bloķēt turpmāko Kredītlimita izmantošanu, ja:

9.1.1. pastāv aizdomas par nesankcionētu vai prettiesisku Kredīta konta izmantošanu vai Mums ir pamats uzskatam, ka Jūs esat iesaistīts jebkādās krāpnieciskās darbībās, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, terorisma finansēšanā vai citās prettiesiskās darbībās;

9.1.2. pastāv ar drošību saistīti apstākļi, ko Mums ir nepieciešams ņemt vērā;

9.1.3. Jūs esat pieļāvis Kredītlīnijas līguma vai kādas citas starp Mums un Jums noslēgtas vienošanās noteikumu pārkāpumu;

9.1.4. Mums ir pamats uzskaitīt, ka ir būtiski pieaudzis risks, ka Jūs nespēsiet izpildīt savas maksājuma saistības, vai arī pastāv šāda riska pieauguma draudi. Šādi gadījumi ietver, bet neaprobežojas ar:

9.1.4.1. Jūsu finanšu stāvokļa pasliktināšanos vai gadījumiem, kad Mūsu pamatotā ieskatā Jūsu finanšu stāvoklis varētu pasliktināties tādā apmērā, kas varētu būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Jūsu spējas izpildīt Kredītlīnijas līgumā noteiktās saistības;

9.1.4.2. Jūs esat iesniedzis maksātnespējas pieteikumu;

9.1.4.3. Mūsu vai Trešo personu datu bāzēs ir iekļauta negatīva kredītinformācija par Jums; vai

9.1.4.4. Jūs vairs neesat Latvijas rezidents vai ir Jūs iesniedzat Mums paziņojumu par pārcelšanos uz ārvalstīm, vai arī neesat sasniedzams norādītajā adresē.

9.2. Mēs paturam tiesības pārtraukt Kredītlimita nodrošināšanu vai bloķēt Kredītlimita turpmāko izmantošanu arī gadījumā, ja ir pieaudzis Mūsu iekšējais kredītrisks un Mūsu pamatotā ieskatā turpmāka Kredītlimita nodrošināšana būtiski nelabvēlīgi ietekmēs Mūsu finanšu stāvokli.

9.3. Mēs apņemamies informēt Jūs par Kredītlimita apturēšanu vai turpmāko izmaksu bloķēšanu un, ja šādas apturēšanas/bloķēšanas pamatā esošie apstākļi ir novērsti, atjaunot izmaksas pieprasījumu pieņemšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar šādu apturēšanu/bloķēšanu.

10. KREDĪTA KONTA PĀRVALDĪŠANA

10.1. Jūs varat pārvaldīt savu Kredīta kontu Creditea lietotnē vai, ja nelietojat Creditea lietotni – izmantojot Pašapkalpošanās sistēmu, kas ļauj:

10.1.1. iegūt informāciju par Jūsu veiktajām izmaksām, uzkrātajiem Procentiem, pieejamo Kredītlimitu un Minimālo ikmēneša maksājumu;

10.1.2. ja pieejama, iegūt informāciju par pievienotās vērtības pakalpojumiem un pieteikties šādu pievienotās vērtības pakalpojumu saņemšanai;

10.1.3. saņemt no Mums informāciju un paziņojumus.

10.2. Lūdzu ievērojiet, ka darbībām, kas tiek veiktas. un paziņojumiem, kas tiek sniegti, izmantojot Creditea lietotni vai tiešsaistes Pašapkalpošanās sistēmu, ir identisks juridisks spēks kā rakstveidā elektroniski iesniegtiem paziņojumiem.

11. KREDĪTA ATMAKSA UN RĒĶINU IZRAKSTĪŠANAS KĀRTĪBA

11.1. Jums ir pienākums katru mēnesi, kurā Jums ir neatmaksāts Kredīts, veikt Kredīta, Procentu un pakalpojuma maksas samaksu saskaņā ar izrakstītajiem rēķiniem. Mēs izrakstīsim Jums ikmēneša rēķinu vismaz Minimālā ikmēneša maksājuma apmērā par katru mēnesi, kurā ir veicami Kredīta, Procentu vai citi maksājumi. Pat, ja Jums nav neatmaksāts Kredīts, Mēs varam izrakstīt Jums rēķinu par Jūsu izmantotiem papildu pakalpojumiem, kas nav saistīti ar Kredītu.

11.2. Minimālā ikmēneša maksājuma apmērs tiks mainīts ik reizi, kad Jūs palielināt izmantotā Kredīta apmēru vai izmantojat noteiktus pievienotās vērtības pakalpojumus. Jūs tiksiet informēts par izmaiņām Minimālā ikmēneša maksājuma apmērā, ietverot šādu informāciju rēķinā, Creditea lietotnē vai Pašapkalpošanās sistēmā. Rēķini tiks izrakstīti un nosūtīti elektroniski vai arī pa pastu papīra formā, ja Jūs Mums neesat norādījis savu e-pasta adresi. Gadījumā, ja Jūs izmantojat Creditea lietotni, Mēs rēķinu iespējams darīsim Jums pieejamu arī Creditea lietotnē. Jūs piekrītat saņemt rēķinus elektroniski vai izmantojot Creditea lietotni un, ka rēķini ir derīgi bez paraksta. Rēķina nesaņemšana neatbrīvo Jūs no rēķina savlaicīgas samaksas. Ikviens maksājums tiks uzskatīts par veiktu dienā, kad maksājuma summa ir ieskaitīta Mūsu kontā.

11.3. Jūsu veiktie maksājumi tiks izmantoti saistību dzēšanai sekojošā kārtībā: pirmkārt, Procentu maksājumiem, otrkārt, Nokavējuma procentu samaksai, treškārt, Kredīta atmaksai, ceturtkārt, Komisija maksas samaksai, piektkārt, samaksai par papildu pakalpojumiem, kurus Jūs esat iegādājies konkrētajā mēnesī, un sestkārt, līgumsoda, ja tiek piemērots, un piedziņas izmaksu segšanai.

11.4. Veicot maksājumu, Jums ir jānorāda maksājuma informācija un rēķina numurs. Mēs paturam tiesības piemērot Cenrādī vai Vienotajā cenrādī (ja piemērojams) noteikto maksājuma izsekošanas maksu gadījumā, ja Jūs esat norādījis neprecīzu maksājuma informāciju, vai arī neesat norādījis rēķina numuru. Gadījumā, ja neprecīzi norādītas maksājuma informācijas dēļ Mēs nespējam identificēt Jūs kā maksājuma veicēju, šāds maksājums netiks uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim, un par attiecīgo kavējuma laiku Jums tiks piemēroti Procenti un Nokavējuma procenti.

11.5. Jums ir tiesības jebkurā brīdī veikt Kredīta, pakalpojumu maksas un Procentu maksājumu pirmstermiņa atmaksu bez jebkādiem ierobežojumiem vai papildu izmaksām. Jums ir tiesības atmaksāt Kredītu pilnībā vai daļēji, maksājot Procentus tikai par to laika posmu, kurā Jūs lietojāt Kredītu. Jebkurā gadījumā Jums ir jāveic ikmēneša maksājumi vismaz Minimālā ikmēneša maksājuma apmērā par katru mēnesi, kurā pastāv neatmaksāts Kredīts, Procentu vai citi maksājumi.

12. KREDĪTA BRĪVDIENAS UN PAPILDU PAKALPOJUMI

12.1. Jums ir tiesības izmantot kredīta brīvdienu pakalpojumu atbilstoši Mūsu noteiktajai pakalpojuma izmantošanas kārtībai.

12.2. Ja tiek piedāvāti, Jūs varat pieteikties papildu vai pievienotās vērtības pakalpojumiem Creditea lietotnē vai izmantojot Pašapkalpošanās sistēmu. Šādi papildu vai pievienotās vērtības pakalpojumi var būt Mūsu tieši piedāvāti pakalpojumi vai arī tos var piedāvāt Mūsu partneri (piemēram, apdrošināšanas kompānijas).

12.3. Jūs varat izmantot kredīta brīvdienu, papildu vai pievienotās vērtības pakalpojumus atbilstoši Mūsu piedāvājuma vai līguma noteikumiem un par Cenrādī vai Vienotajā cenrādī (ja piemērojams) noteiktajai pakalpojumu maksai. Šādu pakalpojumu izmantošanas noteikumi ir pieejami Mūsu interneta vietnē un/vai Creditea lietotnē.

13. PROCENTI, PAKALPOJUMU MAKSA UN NOKAVĒJUMA PROCENTI

13.1. Mums ir tiesības piemērot Jums Kredītlīnijas līgumā, Cenrādī vai Vienotajā cenrādī (ja piemērojams) noteiktos Procentu maksājumus, pakalpojumu maksu, Komisijas maksu un Nokavējuma procentus. Jums ir pienākums veikt visu šādu maksājumu samaksu atbilstoši Kredītlīnijas līgumam.

13.2. Procenti tiek aprēķināti un maksāti par neatmaksāto Kredītu. Procenti tiek aprēķināti par katru dienu, piemērojot Aizņēmuma likmi un ņemot vērā faktisko dienu skaitu mēnesī, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas.

13.3. Tiks uzsākta Nokavējuma procentu piemērošana un pieprasīta to samaksa, ja noteiktajā rēķina samaksas dienā netiek veikts Minimālais ikmēneša maksājums vai arī, iestājoties samaksas termiņam, netiek veikti citi maksājumi.

13.4. Jums ir pienākums veikt samaksu par izmantotajiem papildu pakalpojumiem apmērā, kas ir norādīts Kredītlīnijas līgumā, Cenrādī vai Vienotajā cenrādī (ja piemērojams), kas ir spēkā šāda pakalpojuma izmantošanas dienā. Gadījumā, ja Jūs piekrītat iegādāties kādu papildu pakalpojumu, Mēs varam ieturēt Cenrādī vai Vienotajā cenrādī (ja piemērojams) noteikto šāda pakalpojuma maksu un/vai komisiju no Kredītlimita, ja šādu kārtību paredz attiecīgā papildu pakalpojuma izmantošanas noteikumi.

14. CITI JŪSU PIENĀKUMI

14.1. Jūs apņematies informēt mūs 5 (piecu) dienu laikā:

14.1.1. par jebkādām izmaiņām Jūsu kontaktinformācijā (vārda, uzvārda, adreses, telefona numura vai elektroniskā pasta adreses maiņa);

14.1.2. par apstākļiem, kas ietekmē vai potenciāli varētu ietekmēt Jūsu maksātspēju, kā arī par esošajām vai potenciālajām līgumsaistību izpildes grūtībām;

14.1.3. ikvienu apstākli, kas pasliktina vai potenciāli varētu pasliktināt Jūsu finanšu stāvokli, tostarp ikvienu Jūsu vai pret Jums ierosinātu tiesas, šķīrējtiesas procesu un/vai izpildu darbībām.

15. MŪSU TIESĪBAS SAISTĪBU NEIZPILDES GADĪJUMĀ

15.1. Mums ir tiesības nekavējoties bloķēt turpmāku izmaksu veikšanu un/vai pieprasīt Kredīta, Procentu un citu maksājumu pirmstermiņa samaksu, izbeidzot vai neizbeidzot Kredītlīnijas līgumu, iesniedzot rakstveida paziņojumu, ja:

15.1.1. Jūs kavējat kāda Kredītlīnijas līgumā noteiktā maksājuma samaksu par vismaz 15 dienām;

15.1.2. Jūs esat iesniedzis Mums maldinošu vai nepatiesu informāciju, kas ir veicinājusi vai ietekmējusi Kredītlimita piešķiršanu;

15.1.3. Jūs esat atzīts par maksātnespējīgu.

15.1.4. Jūs veicat maksājumu citas personas interesēs vai arī cita persona veic maksājumu Jūsu interesēs, un tam nav skaidra personiska vai ekonomiska pamatojuma, vai arī Mums ir nenovērstas aizdomas, ka Kredītlīnijas līgums ir noslēgts citas personas interesēs;

15.1.5. Jūs ar savu darbību vai bezdarbību esat radījis Mums, Mūsu grupas uzņēmumam vai pakalpojumu sniegšanā iesaistītam sadarbības partneriem tiešus vai netiešus zaudējumus;

15.1.6. Jūs nesniedzat Mums pieprasīto un/vai saskaņā ar tiesību aktiem sniedzamo informāciju;

15.1.7. Mūsu rīcībā ir informācija vai radušās aizdomas par Jūsu saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma vai proliferācijas finansēšanu, krāpniecisku darbību veikšanu, Sankciju apiešanu vai to mēģinājumu;

15.1.8. Jūsu personiskā un saimnieciskā darbība un tajā iesaistītās personas/sadarbības partneri var radīt Mums nepieņemamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma vai proliferācijas finansēšanas risku, Sankciju apiešanas vai reputācijas risku, vai arī Jūs esat saistīts ar personām, pret kurām vērstas Sankcijas, vai pats esat Sankciju subjekts vai varat radīt Mums Sankciju parkāpšanas risku;

15.1.9. Kredītlīnijas līguma vai ar to saistītā pakalpojuma turpināšana būtu pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai attiecīgās uzraudzības vai regulējošās iestādes norādījumiem vai ieteikumiem.

15.2. Gadījumā, ja izpildās kāds no 15.1. apakšpunktiem, Mums ir tiesības izbeigt Kredītlīnijas līgumu un 15.1.3. līdz 15.1.6. apakšpunktos noteiktajos gadījumos – piemērot arī līgumsodu maksimāli 10% apmērā no neatmaksātā Kredīta, nepiedzenot citus papildu zaudējumus. Līguma izbeigšanas gadījumā Jums ir pienākums nekavējoties pēc rakstveida izbeigšanas paziņojuma saņemšanas no Mums, veikt Kredīta, uzkrāto Procentu un citu maksājumu atmaksu pilnā apmērā.

15.3. Kredītlīnijas līgumā noteikto maksājuma saistību neizpildes gadījumā Mums ir tiesības īstenot piedziņas pasākumus. Jūs piekrītat, ka piedziņas pasākumu īstenošanai Mums ir tiesības piesaistīt licencētu parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju. Jūs apzināties, ka parāda piedziņa ir saistīta ar papildu izmaksām, un Jums ir pienākums atlīdzināt izmaksas un maksājumus, kas ir saistīti ar piedziņas procesu, atbilstoši piemērojamo tiesību aktu prasībām, faktiskajām pakalpojumu izmaksām, kas ir pamatotas ar parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēja attiecīgu rēķinu.

15.4. Mēs paturam tiesības informēt par maksājumu saistību neizpildi Trešās personas, kas uztur parādnieku reģistrus, tostarp kredītinformācijas birojus.

16. ATTEIKUMA TIESĪBAS

16.1. Jums ir tiesības atteikties no Kredītlīnijas līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Kredītlīnijas līguma noslēgšanas, vai arī skaitot no dienas, kurā Jūs saņēmāt Kredītlīnijas līgumu papīra formā vai elektroniski. Ar šo Jūs neatsaucami piekrītat, ka mēs uzsāksim Kredītlīnijas līguma izpildi nekavējoties pēc tā noslēgšanas un pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām, kurās Jums ir tiesības atteikties no Kredītlīnijas līguma. Līguma grozījumi nepiešķir Jums atteikuma tiesības.

16.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Kredītlīnijas līguma noslēgšanas ir jānosūta uz e-pasta adresi: info@ipfdigital.lv rakstveida paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu. Lai šāda atteikšanās no Kredītlīnijas līguma stātos spēkā, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu iesniegšanas Jums ir jāatmaksā izmantotais Kredīts un par Kredīta lietošanas periodu uzkrātie Procenti, kā arī jākompensē Mums valsts iestādēm samaksātās neatgūstamās nodevas. Gadījumā, ja Mēs nesaņemsim no Jums minētos maksājumus 30 (trīsdesmit) dienu laikā, atteikums nav spēkā un Kredītlīnijas līgums paliek spēkā.

16.3. Atteikuma no Kredītlīnijas līguma gadījumā, automātiski tiks izbeigti arī pārējie ar Kredītlīnijas līgumu saistītie papildu pakalpojumi.

17. KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA GROZĪJUMI

17.1. Jums ir tiesības pieprasīt izmaiņas piešķirtajā Kredītlimitā (palielināšanu vai samazināšanu), iesniedzot Mums attiecīgu pieprasījumu par piešķirtā Kredītlimita palielināšanu vai samazināšanu (un attiecīgi par Minimālā ikmēneša maksājuma pārrēķinu), kā norādīts Creditea lietotnē vai Pašapkalpošanās sistēmā. Gadījumā, ja Jūsu pieprasījums tiek apmierināts, šādas izmaiņas tiks uzskatītas par šī Kredītlīnijas līguma grozījumiem (pat, ja Creditea lietotnē vai Pašapkalpošanās sistēmā parādās jauns Kredītlīnijas līguma numurs) un Mēs Jums izsniegsim Eiropas patēriņa kredīta informācijas veidlapu, šos Vispārīgos noteikumus un grozītos Individuālos noteikumus.

17.2. Mēs paturam tiesības vienpersoniski grozīt Kredītlīnijas līguma Vispārīgos noteikumus, iesniedzot Jums paziņojumu par šādām izmaiņām elektroniski, izmantojot Creditea lietotni vai Pašapkalpošanās sistēmu.

17.3. Mēs paturam tiesības vienpusēji grozīt noteikto Kredītlimita apmēru, Aizņēmuma likmi un pakalpojumu maksu, ja šāds lēmums ir pamatots ar Mūsu iekšējo kredītrisku pieaugumu vai samazināšanos, šādu risku pārvaldību vai citu izmaksu pieaugumu vai samazinājumu.

17.4. Mēs apņemamies informēt Jūs par jebkādām izmaiņām Kredītlīnijas līgumā, tostarp par izmaiņām Kredītlimita apmērā, Aizņēmuma likmē un piemērojamo pakalpojumu maksā, 1 (vienu) mēnesi pirms šādu izmaiņu stāšanās spēkā, un šādas izmaiņas stāsies spēkā 1 (vienu) mēnesi pēc šāda paziņojuma iesniegšanas Jums atbilstoši šī punkta noteikumiem.

17.5. Jums ir tiesības nepiekrist iecerētajiem grozījumiem un izbeigt Kredītlīnijas līgumu, iesniedzot Mums attiecīgu rakstveida paziņojumu minētā 1 (viena) mēneša laikā, kā to paredz 17.4.punkta noteikumi. Mēs paturam tiesības bloķēt Jūsu Kredītlimitu pēc šāda paziņojuma saņemšanas.

17.6. Mums ir tiesības vienpusēji grozīt Kredītlīnijas līguma noteikumus gadījumā, ja šādas izmaiņas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu Kredītlīnijas līguma atbilstību grozījumiem patērētāju kreditēšanu reglamentējošajos tiesību aktos. Mēs apņemamies iepriekš informēt Jūs par šādām izmaiņām. Jums ir tiesības nekavējoties izbeigt Kredītlīnijas līgumu gadījumā, ja Jūs nepiekrītat šādām izmaiņām.

17.7. Mēs paturam tiesības vienpersoniski grozīt Cenrādi vai Vienoto cenrādi (ja piemērojams) ar tūlītēju spēku, iesniedzot Jums attiecīgu paziņojumu par šādām izmaiņām.

17.8. Mēs varam savstarpēji vienoties par Kredītlīnijas līguma grozīšanu, ja viena puse iesniedz otrai pusei ierosinājumus Kredītlīnijas līguma grozīšanai, un otra puse, kurai šādi ierosinājumi tika iesniegti, ir tos akceptējusi.

18. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

18.1. Kredītlimits ir beztermiņa kredīts, un Kredītlīnijas līgums ir beztermiņa līgums, kas ir spēkā līdz attiecīga paziņojuma iesniegšanai.

18.2. Jums ir tiesības izbeigt Kredītlīnijas līgumu jebkurā brīdī bez pamatojuma, iesniedzot Mums rakstveida izbeigšanas paziņojumu elektroniski vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

18.3. Mēs paturam tiesības izbeigt Kredītlīnijas līgumu jebkurā brīdī, neminot iemeslu, iesniedzot Jums rakstveida izbeigšanas paziņojumu vai izmantojot Creditea lietotni vai Pašapkalpošanās sistēmu vismaz 2 (divus) mēnešus iepriekš.

18.4. Gadījumā, ja Kredītlīnijas līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz 17.5, 17.6, 18.2 vai 18.3 punktu, Jūs apņematies atmaksāt Kredītu saskaņā ar Minimālā ikmēneša maksājuma grafiku. Citos Kredītlīnijas līguma izbeigšanas, uzteikuma vai Kredīta pirmstermiņa atmaksas pieprasījuma gadījumos, Mēs esam tiesīgi peprasīt Jūs atmaksāt nekavējoties pēc Mūsu pieprasījuma visu izlietoto Kredītu, Procentus un citus no Kredītlīnijas līguma izrietošos maksājumus, un Jūs apņematies izpildīt savus pienākumus tā, kā to pieprasām.

19. SAZIŅA UN STRĪDU IZSKATĪŠANA

19.1. Jums ir tiesības jebkurā brīdī Kredītlīnijas līguma darbības laikā pieprasīt un saņemt bez maksas Jūsu konta izrakstu kopā ar Kredīta atmaksas grafiku papīra formātā vai izmantojot kādu citu mūsu starpā saskaņoto datu nesēju.

19.2. Puses ir izteikušas vēlmi risināt strīdus un domstarpības, kas rodas Kredītlīnijas līguma sakarā, savstarpēju pārrunu ceļā. Jebkādu domstarpību vai citu jautājumu gadījumā saistībā ar Kredītlīnijas līgumu vai mūsu starpā nodibinātajām darījuma attiecībām, Jūs varat vērsties Mūsu Klientu apkalpošanas centrā, elektroniski: info@ipfdigital.lv vai zvanot uz Klientu apkalpošanas centra tālruni: 20140014. Gadījumā, ja puses nespēj atrisināt radušos strīdu savstarpēju pārrunu ceļā, jebkura no pusēm ir tiesīga vērsties ar prasību Latvijas Republikas tiesā.

19.3. Mūsu un citu kreditoru uzraudzības un kontroles iestāde ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kas atrodas Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra 2016.gada 20. oktobra lēmumu Nr. NK–2016-51 Mums tika izsniegta speciālā atļauja (licence) Nr. NK–2016–042 patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā, kas ir spēkā nenoteiktu laiku.

19.4. Kredītlīnijas līguma darbību un saistītos jautājumus regulē Latvijas Republikas tiesību akti.

20. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI, NEPĀRVARAMA VARA UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS APTURĒŠANA

20.1. Neviena no pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kas rodas puses saistību neizpildes rezultātā, ko izraisa netipiski vai neparedzami šķēršļi, kas ir ārpus attiecīgās puses kontroles, ar nosacījumu, ka ietekmētā puse var pierādīt, ka tā, piemērojot pienācīgu rūpību, nespēja pārvarēt vai novērst šādus šķēršļus. Mēs kā kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas rodas gadījumā, ja no Kredītlīnijas līguma izrietošo Mūsu saistību izpilde ir pretrunā citiem tiesību aktos noteiktiem Mūsu pienākumiem. Puses apņemas nekavējoties informēt viena otru par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un to pamatojumu.

20.2. Mēs neuzņemamies atbildību par tādu saistību neizpildi, ko izraisa Interneta vai pakalpojumu darbības pārtraukumi, kas izraisa netiešus vai izrietošos zaudējumus.

20.3. Mēs paturam tiesības apturēt pakalpojumu sniegšanu jebkurā brīdī un neturpināt jaunu Kredītu izsniegšanu, nesniedzot jebkādu paziņojumu šajā sakarā.

21. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

21.1. Visi paziņojumi Kredītlīnijas līguma sakarā tiks nosūtīti elektroniski, un Jūs varat nosūtīt jebkādus Mums adresētos paziņojumus uz Mūsu e-pasta adresi. Savstarpējās saziņas mērķim, puses ir tiesīgas izmantot Pašapkalpošanās sistēmu, Creditea lietotni vai īsziņu nosūtīšanas pakalpojumu. Paziņojumiem, kas ir nosūtīti, izmantojot Pašapkalpošanās sistēmu vai Creditea lietotni, ir tāds pats juridiskais spēks kā rakstveidā noformētiem paziņojumiem, kas nosūtīti pa elektronisko pastu.

21.2. Ikviens paziņojums tiks uzskatīts par piegādātu brīdī, kad ir saņemts piegādes apliecinājums, vai, ja tas nosūtīts pa pastu – 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc nosūtīšanas, un 1 (vienas) kalendārās dienas laikā, ja tas ir ticis nosūtīts elektroniski, izmantojot Pašapkalpošanās sistēmu vai Creditea lietotni.

21.3. Mums ir tiesības nodot no Kredītlīnijas līguma izrietošos prasījumus pret Jums, ieskaitot cesijas tiesības, jebkurai Trešajai personai bez Jūsu piekrišanas, iesniedzot Jums attiecīgu paziņojumu par šādu nodošanu.

21.4. Mums ir tiesības bez atsevišķas Jūsu piekrišanas ieķīlāt Mūsu līgumiskos prasījumus pret Jums par labu jebkurai Mūsu izvēlētai Trešajai personai pēc Mūsu ieskatiem. Parakstot šo Kredītlīnijas līgumu, Jūs sniedzat neatsaucamu piekrišanu Mums un šādai Trešajai personai, kuras labā Mēs esam ieķīlājuši no Kredītlīnijas līguma izrietošos prasījumus, veikt Jūsu personas datu apstrādi apmērā, kādā tas ir nepieciešams Mūsu un šādas Trešās personas prasījumu apmierināšanai.

 

Рабочие дни
с 9:00 до 18:00
По субботам
выходной
Воскресенье и праздничные дни
выходной
Рассмотрение заявок:
с 8:00 до 20:00
Телефон
Эл. почта
Полезная информация
SIA IPF Digital Latvia зарегистрировано в Регистре предприятий Латвийской Республики 10.04.2007 под единым регистрационным номером 50003913651. Номер плательщика НДС: LV50003913651. Специальное разрешение (лицензия) № NK-2016-042 на предоставление услуг кредитования потребителей в Латвийской Республике выдано на основании решения № NK-2016-51 Центра защиты прав потребителей от 20 октября 2016 года.
Годовая процентная ставка по кредитной линии Credit24: от 19,86%. Это минимальная годовая процентная ставка, мы рассчитываем её в индивидуальном порядке после получения заявки и оценки информации, предоставленной клиентом. Расчёт ГПС основывается на всех процентных ставках, связанных с продуктом, и включает в себя комиссию за обслуживание счёта и выплату денежных средств. Минимальная ставка ГПС Credit24 составляет 19,86%, максимальная ставка ГПС — 51,98%. Credit24 предлагает займы на сумму от 50 до 7000 € со сроком погашения 60 месяцев.
*При снятии суммы 500 EUR с кредитной линии со сроком погашения 60 месяцев и с 60 платежами с наименьшей возможной ставкой по займу в год 18,00%, годовая процентная ставка 19,86%, общая выплачиваемая сумма 761,80 EUR.

Кредитная линия Credit24 — это доступная тебе определённая сумма денег, которой ты можешь пользоваться, когда нужно. Какую сумму и как часто снимать — решаешь ты! При полном погашении суммы, снятой с кредитной линии, кредитная линия остаётся открытой и доступной для твоих нужд в любой момент. Это значит, что тебе не понадобится заполнять новую заявку на новый договор. Повторно снять деньги будет удобно через свой профиль клиента.
Занимай обдуманно, оценив необходимость займа и свои возможности его вернуть!
Размещённые на сайте калькуляторы цен на услуги носят информативный характер.