credit24
Paziņojums par privātumu

Šis paziņojums par privātumu apraksta kārtību, kādā mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi (t.i. datu apkopošanu, izmantošanu, atklāšanu, saglabāšanu un aizsardzību) un sniedz Jums kā datu subjektam informāciju par Jūsu tiesībām.

SIA “IPF Digital Latvia” rīkojas kā datu pārzinis un ir atbildīga par Jūsu personas datu apkopošanu, izmantošanu, atklāšanu, saglabāšanu un aizsardzību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), iekšējiem noteikumiem, politikai, kā arī piemērojamajiem nacionālajiem tiesību aktiem.

Jūsu personas datu apstrādi vai kontroli var veikt arī citas International Personal Finance plc. grupas meitas sabiedrības (IPF grupai piederošo sabiedrību saraksts ir pieejams: https://www.ipfin.co.uk/en/index). Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka SIA “IPF Digital Latvia” nav atbildīgs par citu pārziņu darbību ar personas datiem.

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Mūsu identifikācijas dati:

SIA “IPF Digital Latvia”, reģ.nr. 50003913651

Jūs varat sazināties ar mums:

Elektroniski: info@credit24.lv

Telefoniski: 20140014

Interneta vietne: www.credit24.lv

Mēs esam iecēluši datu aizsardzības speciālistu, ar kuru Jūs varat sazināties elektroniski: privacy@ipfdigital.com

Personas datu kategorijas

Mēs apstrādājam sekojošas Jūsu personas datu kategorijas:

Identifikācijas dati – vārds, uzvārds, adrese, personas kods, u.c.

Dokumenta dati – dokumenta numurs, izsniegšanas datums, derīguma termiņš;

Kontaktinformācija – e-pasts, tel. nr., adrese, u.c.

Informācija par privāto dzīvi – ģimenes stāvoklis, bērni, mājsaimniecība u.c.

Informācija par profesionālo dzīvi – darba devējs, profesionālā pieredze, amats, atalgojums, izglītība u.c.

Atrašanas vietas dati – atrašanās vietas GPS koordinātas u.c.

Patērētāja uzvedības dati – e-komercijas dati, piederošais īpašums (privātmāja, dzīvoklis, automašīna…)

Digitālie dati – sīkdatnes, IP adrese, Interneta un sociālo tīklu aktivitātes un citi Internetā publiski pieejamie dati u.c.

Finanšu dati – bankas konta numurs, ieņēmumi, identificējamie izdevumi, aizņēmumi u.c.

Kā mēs veicam Jūsu personas datu ievākšanu?

Mēs apkopojam ar Jums saistīto informāciju no sekojošiem avotiem:

  • Jūsu pieteikums aizdevuma saņemšanai mūsu mājas lapā vai pieteikumi, ko Jūs esat iesnieguši mūsu partneriem;
  • mūsu saziņa pa telefonu, elektroniski, izmantojot Interneta vietnēs pieejamos pašapkalpošanās pakalpojumus;
  • no mūsu iekšējām datu bāzēm;
  • dažādas ārējās datu bāzes (skat. zemāk).

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus?

Mums ir tiesības un tiesisks pienākums glabāt visus personas datus, ko Jūs mums iesniedzat, kā arī datus par visiem mūsu starpā noslēgtajiem darījumiem. Apkopotā informācija tiek glabāta Jūsu kredītlietā maksimāli 10 gadus pēc aizdevuma līguma termiņa beigām. Gadījumā, ja dati tiek glabāti kādam citam īpašam mērķim, glabāšanas periods tiek norādīts sadaļā par Jūsu datu izmantošanas veidiem. Gadījumā, ja mēs veicam datu apstrādi ar Jūsu piekrišanu, mēs varam vienoties arī par citu datu glabāšanas periodu.

Kam mēs atklājam Jūsu datus?

Atkarībā no datu apstrādes mērķa, mēs varam atklāt Jūsu personas datus dažādu kategoriju saņēmējiem, t.i. mūsu piegādātājiem kredītspējas izvērtēšanas aģentūrām trešajām personām, kurām mēs varam cedēt prasības tiesības attiecībā uz Jūsu parāduTomēr mēs atklājam Jūsu personas datus tikai nepieciešamajā apmērā un formā, kādā tas ir nepieciešams, lai sasniegtu paziņojumā par privātumu norādīto mērķi un tikai mūsu darījuma partneriem un pakalpojumu sniedzējiem, ar ko mēs esam noslēguši līgumus par Jūsu tiesību un brīvību aizsardzību attiecībā uz Jūsu personas datiem (piemēram, [mūsu piegādātājiem, kredītspējas izvērtēšanas aģentūrām, trešajām personām, kurām mēs varam cedēt prasības tiesības attiecībā uz Jūsu parādu].

Lai nodrošinātu atbilstību noteiktajām likumu prasībām, atsevišķos gadījumos mēs esam pakļauti tiesiskam pienākumam atklāt Jūsu datus valsts iestādēm (piemēram, izmeklētājiem, nodokļu iestādēm, Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai).

Kur tiek veikta Jūsu personas datu apstrāde?
Lai īstenotu komercdarbību, mums ir nepieciešams veikt Jūsu personas datu apstrādi atbilstoši šī paziņojuma noteikumiem. Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi Eiropas Savienībā, kā arī citās valstīs. Gadījumā, ja mūsu piegādātāji veic Jūsu personas datu apstrādi valstīs, kas nenodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni Jūsu tiesībām, mēs rūpīgi izvērtēsim visus apstākļus un pārliecināsimies, ka tiek nodrošināti atbilstoši aizsardzības pasākumi, lai Jūsu tiesības netiktu jebkādā veidā pārkāptas. Mēs pārliecināsimies, ka tiek nodrošināti nepieciešami apstākļi Jūsu tiesību izmantošanai un efektīvas tiesiskās aizsardzības nodrošināšanai. Piemēram, atkarībā no apstākļiem un trešās valsts kategorijas, mēs varam izmantot dažādas garantijas un pamatus Jūsu personas datu nodošanai ārpus Eiropas Savienības, piemēram, mēs varam noslēgt līguma standartklauzulas par personas datu aizsardzību. Lūdzam ņemt vērā, ka Jūs varat saņemt garantiju kopijas, izmantojot saziņai mūsu šajā paziņojumā norādīto kontaktinformāciju.
Kā mēs izmantojam Jūsu personas datus?

Mēs izmantojam Jūsu personas datus aizdevuma līguma noslēgšanai un administrēšanai vai, lai pēc Jūsu pieprasījuma, īstenotu atbilstošus pasākumus pirms līguma noslēgšanas.

Pirms aizdevuma līguma noslēgšanas Jums ir jāaizpilda aizdevuma pieteikuma forma. Balstoties uz Jūsu sniegtajiem datiem, mūsu sistēma veiks aprēķinus un ģenerēs aizdevuma piedāvājumu. Piedāvājums ietvers aizdevuma līguma noteikumus un ir nepieciešams mūsu risku analīzei un pārvaldīšanai. Gadījumā, ja aizdevuma pieteikumā Jūs neietversiet mums nepieciešamos datus, mēs nevarēsim Jums sagatavot aizdevuma piedāvājumu. Lai gan piedāvājums tiek ģenerēts automātiski, lēmumu par aizdevuma izsniegšanu vienmēr izvērtē mūsu darbinieks, kam ir nepieciešamās pilnvaras un tiesības mainīt šādu lēmumu.

Lai grozītu kādu jau noslēgto aizdevuma līgumu, piemēram, mainītu kredīta limitu, mēs apkoposim un izmantosim Jūsu datus kredītspējas novērtēšanai.Pēc aizdevuma līguma noslēgšanas, mēs izmantosim Jūsu datus nepieciešamo maksājumu noformēšanai, t.i. lai iesniegtu jūsu datus bankai/maksājuma iestādei, maksājuma noformēšanai Jūsu uzdevumā.Mēs nosūtīsim Jums aizdevuma līguma informāciju un dokumentus, tieši vai izmantojot telekomunikāciju vai pasta pakalpojumus.Nenokārtotu no aizdevuma līguma izrietošo maksājuma saistību gadījumā, mēs varam izmantot no līguma izrietošās, pārkāptās tiesības. Iestājoties maksājuma samaksas termiņam, mēs vai mūsu parteri nosūtīs Jums atgādinājumu; gadījumā, ja Jūs nereaģēsiet uz mūsu atgādinājuma vēstulēm, mēs varam nodot informāciju par Jūsu neizpildītajām maksājuma saistībām kredītreģistriem atbilstoši noteikumiem, kas regulē informācijas par kavētiem maksājumiem/datu par parādiem publicēšanu.Mēs arī varam iesniegt prasību, ietverot tajā datus par Jūsu neizpildītajām saistībām vai nodot šādu informāciju mūsu pilnvarotajām parādu piedziņas kompānijām. Gadījumā, ja Jūs pārkāpsiet uzņemtās saistības, mēs varam glabāt datus par šādu saistību neizpildi uz laiku līdz 10 gadiem no pārkāpuma izdarīšanas brīža.Jūsu piekrišanas gadījumā, mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums īpaši sagatavotus piedāvājumus, kas atbilst Jūsu nepieciešamībai.

Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, lai izpildītu spēkā esošas tiesiskās prasības, kas galvenokārt ir noteiktas, bet neaprobežojas ar: Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Personas datu apstrādes likumu, Civillikumu, Kredītinformācijas biroju likumu, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu un citu piemērojamo tiesību aktu prasībām. Tiesību aktos noteikto datu nesniegšanas gadījumā, mēs nevarēsim noslēgt aizdevuma līgumu.

Pirms aizdevuma līguma noslēgšanas, mēs veicam Jūsu kontaktinformācijas apstrādi, lai sniegtu Jums informāciju par mūsu finanšu produktiem, lai Jūs varētu pieņemt pamatotu lēmumu.Lai izvērtētu Jūsu kredītspēju, mēs varam nodot Jūsu datus kredītspējas izvērtēšanas aģentūrām.Mēs ievērojam atbildīgas aizņemšanās principu – augšminētā nodrošināšanai mēs izmantojam aizdevuma pieteikumu, lai apkopotu Jūsu finanšu datus. Mēs iegūstam Jūsu finanšu datus arī no citiem avotiem. Piemēram, (i) mēs izvērtējam Jūsu bankas konta datus, lai noteiktu ienākumu un izdevumu apmēru, un (ii) pieprasām informāciju no kredītu datubāzēm attiecībā uz citiem aizdevumiem un agrāko maksājumu disciplīnu. Mēs izmantojam apkopoto informāciju Jūsu kredītspējas izvērtēšanai.Lai novērstu nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju, mēs veiksim Jūsu personas datu un informācijas par Jūsu identitāti apkopošanu fiziski vai izmantojot tehnoloģiskos risinājumus. Mēs izmantosim konkrētus datus, lai pārbaudītu noteiktās datu bāzēs pieejamo informāciju un izmantosim apkopotos datus Jūsu identitātes Informācija par nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju tiek glabāta piecus gadus pēc aizdevuma līguma izbeigšanas. Mums ir audita, nodokļu atskaišu un grāmatvedības saistības. Lai nodrošinātu minēto saistību izpildi, mēs atklāsim noteiktus jūsu datus mūsu finanšu konsultantiem, revidentiem un citiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem, ar nosacījumu, ka vienmēr tiek nodrošināta Jūsu personas datu konfidencialitāte.Mums var rasties nepieciešamība izpildīt citas tiesību aktos noteiktās saistības (ieskaitot no starptautiskiem nolīgumiem izrietošās saistības) un mēs varam apstrādāt no šādu saistību izpildes iegūto informāciju. Šādu personas datu apstrāde vienmēr tiek veikta tikai tiesisko saistību izpildes nodrošināšanai.

Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz tiesiskām interesēm. Tiesiskas intereses nozīmē mūsu sabiedrības rūpīgi izvērtētas komercdarbības intereses, ieskaitot krāpniecības identificēšanu un novēršanu (nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) kontrolsaraksts, krāpniecisku darbību un finanšu noziegumu identificēšana un novēršana), informācijas un sistēmas drošību (datu zaudēšanas novēršanas programmatūra, ļaunprātīgas programmatūras izmantošanas novēršana, interneta drošība). Lai nodrošinātu, ka mūsu intereses ir līdzsvarā ar Jūsu interesēm, ikviena datu apstrādes aktivitāte tiek veikta, balstoties uz mūsu tiesisko interešu līdzsvarošanas testu. Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi mūsu tiesisko interešu nodrošināšanai, sekojošiem mērķiem:Lai varētu Jums nosūtīt mūsu pielāgotos mārketinga piedāvājumus par mūsu produktiem un pakalpojumiem:Mēs varam izmantot Jūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu Jums informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, kas līdzīgi tiem, kurus mēs Jums šobrīd nodrošinām vai esam nodrošinājuši iepriekš.Lai iepazītu Jūs un varētu personalizēt mūsu piedāvājumu saturu, mēs apstrādājam Jūsu personas datus, tādā veidā nodrošinot Jūsu vajadzības un vēlmes.Ja Jūs nevēlaties saņemt mūsu tiešā mārketinga ziņojumus, Jūs varat jebkurā laikā atteikties no turpmākas Jūsu e-pasta izmantošanas tiešā mārketinga mērķiem, paziņojot par to mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem. Šādā gadījumā mēs izpildīsim Jūsu lūgumu saprātīgā termiņā. Informācija par to, kā atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas, tiks ietverta arī pašā mārketinga paziņojumā.Mēs veicam Jūsu datu apstrādi krāpšanas identificēšanas sistēmās, lai novērstu finanšu krāpšanu.Mēs nododam Jūsu personas datus mūsu grupas sabiedrībām, piemēram, iekšējiem administratīviem mērķiem atbilstoši tiesiskajām datu nodošanas prasībām.Mēs apkopojam Jūsu ierīču datus, lai garantētu mūsu tīklu drošību un uzraudzītu datu plūsmu mūsu interneta vietnē.Jaunu produktu un pakalpojumu izstrāde un esošo produktu pilnveidošana.

Ik reizi, kad mēs paļaujamies uz mūsu tiesisko interesi, kas ir saistīta ar Jūsu personas datu izmantošanu, mēs ievērojam un atzīstam Jūsu intereses un tiesības, kas ir paredzētas tiesību normās, kas regulē datu aizsardzību. Jūsu tiesības uz privātumu vienmēr tiek atbilstoši nodrošinātas un līdzsvarotas pret Jūsu tiesībām un brīvību. Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz Jūsu tiesiskajām interesēm un gadījumā, ja Jūs vēlaties iesniegt pretenziju, lūdzu, vērsieties klientu apkalpošanas centrā. Lūdzu, ievērojiet, ka mēs varam turpināt datu apstrādi, ja mēs uzskatām, ka mūsu tiesiskās intereses ir līdzsvarā ar Jūsu tiesībām un brīvību. Ja Jūsu iebildumi būs ilgstoši, tas var mums liegt Jūsu personas datu apstrādi paredzētajam mērķim.

Jūsu piekrišanas gadījumā, mēs varam periodiski apkopot un apstrādāt Jūsu datus. Jūsu piekrišana ir brīvprātīga un tiks iegūta attiecīgajām datu apstrādes darbībām sekojošiem mērķiem:Lai saņemtu mūsu reklāmas piedāvājumus, izmantojot visus saziņas kanālus;Saņemtu no mums citu sabiedrību reklāmas piedāvājumus.Jūs varat jebkurā brīdī bez maksas atsaukt savu piekrišanu mūsu [mājas lapā www.credit24.lv vai sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas centru.

Jūsu tiesības

Pirms Jūsu tiesību izmantošanas, mums ir nepieciešams identificēt Jūs, lai aizsargātu Jūsu personas datus no krāpnieciskas izmantošanas mēģinājumiem.

Jūsu pieprasījums tiks apstrādāts viena mēneša laikā atbilstoši klientu sūdzību izskatīšanas kārtībai Jums ir tiesības jebkurā brīdī saņemt informāciju par Jūsu personas datu izmantošanas mērķi, kategorijām, avotiem, saņēmējiem, glabāšanas ilgumu un Jūsu tiesībām.

Jums ir tiesības piekļūt Jūsu personas datiem, ieskaitot tiesības saņemt apstrādāto personas datu kopiju.Jums ir tiesības pārnest Jūsu datus, ko jūs esat ievēris savā aizdevuma pieteikumā un datus, kuru apstrādi mēs veicam, saskaņā ar Jūsu piekrišanu un kuru apstrāde tiek īstenota automātiski. Mēs Jums iesniegsim šos datus mašīnlasāmā Excel faila formātā, lai Jūs varētu to glabāt vai nodot citiem pakalpojumu sniedzējiem. Jūs varat arī pieprasīt personas datu nodošanu citam datu kontrolierim – tomēr mēs varam īstenot šādu nodošanu tikai gadījumā, ja tā ir tehniski iespējama. Tā kā Excel fails ietver Jūsu personas datus, lūdzu, nodrošiniet drošu personas datu glabāšanu Jūsu ierīcēs.Mēs nodrošinām Jūsu datu aktualitāti, periodiski vēršoties tiesību aktos noteiktajā kārtībā pie Jums ar lūgumu atjaunot mums nodots personas datus. Neskatoties uz to gadījumā, ja Jūs konstatējat, ka kādi mūsu rīcībā esošie Jūsu personas dati ir neprecīzi, Jūs varat pieprasīt kļūdaino datu labošanu un nepilnīgo datu papildināšanu. Jūs varat labot vai papildināt Jūsu personas datus pašapkalpošanās centrā vai sazinoties ar mums un iesniedzot precīzus vai papildu datus. Laikā, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu pārbaudīt Jūsu datu atbilstību gadījumā, ja Jūsu personas datu atbilstība tiek apšaubīta, Jūs varat pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi.

Jums ir tiesības ierobežot datu apstrādi. Tas nozīmē, ka mēs glabāsim Jūsu datus, bet neizmantosim tos citiem mērķiem. Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu, bet tikai sekojošajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos:

Jūsu dati mums vairs nav nepieciešami, vai arī mēs esam pārsnieguši noteikto datu glabāšanas termiņu;gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūs esat atsaukuši sniegto piekrišanu;

Jūs iebilstat pret datu apstrādi, balstoties uz mūsu tiesiskajām interesēm. Mēs ierobežosim datu apstrādi līdz Jūsu interešu pārbaudes pabeigšanai; ja noteicošās būs Jūsu tiesības, attiecīga pieprasījuma gadījumā, mēs dzēsīsim Jūsu datus;

Personas datu dzēšana ir nepieciešama tiesisko prasību izpildes nodrošināšanai;

Gadījumā, kad datu apstrāde ir prettiesiska, Jūs varat pieprasīt apstrādes ierobežošanu vai datu dzēšanu.Tiesiska pamatojuma neesamības gadījumā, mēs nedzēsīsim Jūsu personas datus un neierobežosim datu apstrādi.

Jums ir tiesības apstrīdēt lēmumu personas datu automātiskās apstrādes gadījumā, ieskaitot profilēšanu.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī sazināties ar mums gadījumā, ja Jūs uzskatāt, ka mēs esam pārkāpuši datu aizsardzības likumos noteiktās Jūsu tiesības.

Jums ir tiesības vērsties kompetentā datu aizsardzības iestādē (Latvijas Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīga, LV-1011) vai tiesā, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi ir tikušas pārkāptas.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir nelieli datu faili, kas tiek uzkrāti Jūsu datorā, lai apkopotu standarta interneta žurnālfailus un apmeklētāju uzvedības datus. Šī informācija tiek izmantota, lai, piemēram, sekotu informācijai par interneta vietnes apmeklējumu un sagatavotu statistikas pārskatus par interneta vietnes apmeklēšanu.Jūs varat savos pārlūka iestatījumos, izvēlēties opciju: nepieņemt sīkdatnes. Tomēr ņemiet vērā, ka atsevišķas pirmās personas sīkdatnes būs nepieciešamas, lai interneta vietnes lietotājs varētu izmantot mūsu pakalpojumus.

Sīkākai informācijai skaitīt: https://credit24.com/lv/sikdatnu-izmantosanas-politika/

Atjaunošana

Mēs regulāri izvērtējam mūsu paziņojumu par privātumu un varam to periodiski grozīt (galvenokārt, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem un datu aizsardzības praksei). Privātuma paziņojuma aktuālā versija tiks publicēta mūsu interneta vietnē. Pēdējie paziņojuma par privātuma atjaunojumi ir izdarīti: 2018. gada aprīlī.

Рабочие дни
с 9:00 до 18:00
По субботам
выходной
Воскресенье и праздничные дни
выходной
Рассмотрение заявок:
с 8:00 до 20:00
Телефон
Эл. почта
Полезная информация
SIA IPF Digital Latvia зарегистрировано в Регистре предприятий Латвийской Республики 10.04.2007 под единым регистрационным номером 50003913651. Номер плательщика НДС: LV50003913651. Специальное разрешение (лицензия) № NK-2016-042 на предоставление услуг кредитования потребителей в Латвийской Республике выдано на основании решения № NK-2016-51 Центра защиты прав потребителей от 20 октября 2016 года.
Годовая процентная ставка по кредитной линии Credit24: от 19,86%. Это минимальная годовая процентная ставка, мы рассчитываем её в индивидуальном порядке после получения заявки и оценки информации, предоставленной клиентом. Расчёт ГПС основывается на всех процентных ставках, связанных с продуктом, и включает в себя комиссию за обслуживание счёта и выплату денежных средств. Минимальная ставка ГПС Credit24 составляет 19,86%, максимальная ставка ГПС — 51,98%. Credit24 предлагает займы на сумму от 50 до 7000 € со сроком погашения 60 месяцев.
*При снятии суммы 500 EUR с кредитной линии со сроком погашения 60 месяцев и с 60 платежами с наименьшей возможной ставкой по займу в год 18,00%, годовая процентная ставка 19,86%, общая выплачиваемая сумма 761,80 EUR.

Кредитная линия Credit24 — это доступная тебе определённая сумма денег, которой ты можешь пользоваться, когда нужно. Какую сумму и как часто снимать — решаешь ты! При полном погашении суммы, снятой с кредитной линии, кредитная линия остаётся открытой и доступной для твоих нужд в любой момент. Это значит, что тебе не понадобится заполнять новую заявку на новый договор. Повторно снять деньги будет удобно через свой профиль клиента.
Занимай обдуманно, оценив необходимость займа и свои возможности его вернуть!
Размещённые на сайте калькуляторы цен на услуги носят информативный характер.